Take a fancy to

Idioms |

To have or develop a fondness for or inclination toward something or someone; to be attracted to or desire someone or something.
Có hoặc phát triển một sự thích thú hoặc nghiêng về một cái gì đó hoặc một ai đó; bị thu hút hoặc mong muốn một ai đó hoặc một cái gì đó.

I think Jennifer has taken a fancy to my friend Tommy, so I’m going to try to set them up on a date!
Tôi nghĩ Jennifer đã bị thu hút bởi một người bạn Tommy của tôi, vì vậy tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho họ 1 cuộc hẹn!