Shut the fuck up

Phrasal Verb, Slang |

Used when someone is talking, there is too much noise or when someone is talking shit. It is the upgrade of “shut up” and is used mainly when you are angry and annoyed to the extent the you could lose it at any moment.

Thường được sử dụng khi ai dó nói quá nhiều hoặc nói nhảm chủ yếu để chọc tức mình, thì mình có thể nói “Shut the fuck up”.

“Shut up” nghĩa là im lặng và “Fuck up” là đang làm điều gì đó tồi tệ.