Nooner

Slang |

A brief midday sexual encounter.
Một cuộc gặp gỡ tình dục vào giữa trưa ngắn ngủi.

Example: When Mike came back from lunch today, his hair was all messed up. I wonder if he had a nooner.
Khi Mike trở lại từ bữa trưa ngày hôm nay, mái tóc của anh ấy đã bị rối tung lên. Tôi tự hỏi phải chăng anh ấy có một cuộc gặp gỡ tình dục vào giữa trưa ngắn ngủi.