Name after

Idioms, Phrasal Verb |

Give someone a name to remember another person
Đặtcho ai đó một tên để nhớ một người khác

Example: I was NAMED AFTER my uncle who died in the war.
Tôi đã được đặt theo tên của chú tôi sau khi chú tôi chết trong chiến tranh.