Mingle with

Idioms |

To mix people together; to mix things together.
Để kết hợp mọi người lại với nhau; kết hợp mọi thứ lại với nhau.

Try to mingle your friends with mine.
Cố gắng kết hợp bạn của bạn với tôi