Lulz

Idioms, Slang |

LULS is a corruption of L.O.L., which stands for laugh out loud, Lulz was originally an exclamation but is now often used as a noun meaning interesting or funny internet content.
Lol -> lul; lols -> luls; lolz -> lulz.

LULZ biến dạng từ lối viết tắt LOL (laugh out loud) chỉ cho tiếng cười hô hố. Lulz ban đầu là một biểu tượng cảm thán nhưng hiện nay thường được sử dụng như một danh từ trên mạng có tính cách mỉa mai trong các trường hợp tiêu cực như có ai đó làm nhưng chuyện ngu dốt …
– Why did you pull the fire alarm?
– I did it for the lulz~
– Right. Here’s the bill from the Fire Department.
– $579?
– Pretty funny, huh?

– Sao mày lại bấm chuông cứu hỏa?
– Tao làm cho vui
– OK . Hóa đơn từ phòng cứu hỏa
– $579?
– Vui không?