Live happily ever after

Idioms |

To live in happiness after a specific event. (A formulaic phrase at the end of fairy tales.)
Để sống hạnh phúc sau một sự kiện cụ thể. (Một cụm từ công thức ở cuối câu chuyện cổ tích.)

The prince and the princess lived happily ever after.
Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau.