Fuzz

Slang |

The police.
Cảnh sát.

Example: Peter was afraid the fuzz would catch him after he robbed an old lady.
Peter sợ hãi cảnh sát đuổi theo anh ta sau khi anh ta cướp của 1 người phụ nữ lớn tuổi.