Fine wolf

Idioms |

A sexy or desirable man. (Streets.)
Một người đàn ông sexy hoặc khêu gợi. (Đường phố.)

Who is that fine wolf I seen you with last night?
Anh chàng sexy hôm tối qua tôi đã gặp bạn đi cùng là ai vậy?