Chick

Slang |

A young woman, usually attractive.
Người phụ nữ trẻ, thường hấp dẫn. (VN gọi là “gà”)

There are some nice chicks in that club, let’s go there tonight.
Ở đây có nhiều gà ngon lắm, tối nay đi đây đi.