Bear in mind

Idioms |

To remember, think about, or consider someone or something (in regard to something else).
Để nhớ, suy nghĩ về, hoặc xem xét một ai đó hoặc một cái gì đó (liên quan đến cái gì khác).

Good luck in your new job in New York City! Bear us in mind when you hit the big time!
Chúc may mắn trong công việc mới của bạn ở thành phố New York! Hãy nhớ chúng tôi khi bạn đạt được thời gian tuyệt vời!