Be in a jam

Idioms |

To be in a troublesome situation.
Ở trong một tình huống rắc rối.

I’m in a bit of a jam—I accidentally made plans with two different men tonight!
Tôi đang ở trong một chút rắc rối – tôi lỡ lên kế hoạch với hai người đàn ông khác nhau tối nay!