Ache for

Phrasal Verb |

Want something or someone a lot.

Muốn cái gì hoặc ai đó rất nhiều.

My girlfriend’s been away for a fortnight- I am aching for her.

Người yêu tôi đã xa tôi hơn 2 tuần rồi. Tôi thực sự rất muốn cô ấy.