Ace the test

Idioms, Slang |

If you obtain a very high score or an excellent result, you ace the test or exam.
Nếu bạn có được một điểm số rất cao hoặc một kết quả tuyệt vời, gọi là ace the test hoặc ace a the exam.

Maria’s parents said she could go to the party if she aced her English test.
Ba mẹ Maria nói rằng cô có thể đi dự tiệc nếu cô đặt điểm cao kiểm tra tiếng anh.